Reklamačný poriadok

Provozovatel obchodu KLIRA PLUS, s.r.o. U Hrůbků 140, 700 30 Ostrava - Zábřeh stanovuje následující postup:

 1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, což je 24 měsíců (u firem, podnikatelů, živnostníků a salonů 12 měsíců). Záruka je vztažena na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
 2. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
 3. Spolu se zbožím vám bude doručen i záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list faktura).

MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

KLIRA PLUS, s.r.o.

U Hrůbků 2000/140

700 30 Ostrava - Zábřeh

REKLAMACE

 1. Reklamovat lze pouze kompletní a čistý výrobek včetně příslušenství. S doložením dokladu o koupi, případně záručního listu.
 2. Místem uplatnění reklamací je sídlo prodejce. (KLIRA PLUS, s.r.o., U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava - Zábřeh)
 3. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu smluvním přepravcem spediční službou , doporučuje prodávající kupujícímu zboží překontrolovat v přítomnosti řidiče a to neodkladně. Pokud bude obal nebo zboží jevit známky poškození, je nutno tuto skutečnost uvést v přepravním listě, který obdržíte od řidiče při převzetí. Pozdější reklamace poškozeného zboží přepravou nemohou být prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci.
 5. Při osobním odběru zboží doporučuje prodávající kupujícímu překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 6. V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.
  V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.
 7. Peníze v případě uznání reklamace, Vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na naší prvozovně
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.pro-salony.cz reklamovatelná vada nebo rozpor s kupní smlouvou, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Formulář pro reklamaci zašleme na vyžádání emailem.
 10. Záruční doba běží od převzetí kompletního zboží, včetně příslušenství. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. 
 11. Při reklamaci doporučujeme doložit: doklad o zakoupení, Adresu, telefon, číslo účtu, popis poruchy a v jakém případě k poruše došlo. Formulář pro reklamaci zašleme na vyžádání emailem.
 12. V případě neoprávněné reklamace (bude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Je možno zboží vyzvednout v místě provozovny prodejce (Ing.Jan Klímek - Vybavení pro Salóny, U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava - Zábřeh). (Kupující může požádat o zaslání zboží z neoprávněné reklamace na svou adresu v rámci České republiky za poplatek 120,-Kč v případě zboží do 15kg, případně 830,-Kč u zásilek nad 15kg)

 13. Anonymní zásilky u kterých nebude možno zjistit odesílatele, případně nebudou doloženy potřebné dokumenty budou do 3 měsíců zrušeny a zkartovány.

 14. Reklamace se vztahuje na skryté vady z viny výrobce. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 15. Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • s prodejcem bude předem dohodnuto, jak bude nejvhodnější zboží dopravit od kupujícího k prodejci
  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
  • na info@pro-salony.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  • doložíte výši nákladů (účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
  • Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
   Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.
 16. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14 DNÍ:

 1. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší provozovně na adrese KLIRA PLUS, s.r.o., U Hrůbků 2000/140, 70030 Ostrava.
 2. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 3. Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku pak navazuje povinnost prodávajícího vrátit nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebiteli zaplacené finanční částky.
 4. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 5. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
 6. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží.
 7. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 8. Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

 9. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 10. K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
 11. Pokud je zboží poškozené, nefunkční, vykazuje mechanickou či jinou závadu, neúplné, opotřebené nebo narušené, NELZE ZBOŽÍ VRÁTIT VE 14 DENNÍ LHŮTĚ. Nárok na vrácení zboží ve 14 denní lhůtě zaniká taktéž pro společnosti nakupující na IČO.
 12. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§ 53 odst. 8 Občanský zákoník)
 • V případě poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (vyráběné na zakázku) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ:

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím odkazu https://adr.coi.cz/cs .

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tento reklamační řád platí od 1.4.2016.